Stadgar

Stadgar för Supporterklubben Makrillarna


 

Namn


§ 1 Föreningens namn skall vara Supporterklubben Makrillarna.Syfte


§ 2 att vara en supporterklubb till GAIS att genom souvenirförsäljning, supportertidning och andra aktiviteter verka för att öka intresset för Makrillarna och GAIS att ge GAIS moraliskt och ekonomiskt stöd.Årsmöte


§ 3 Årsmötet skall hållas innan februari månads utgång, mötet avser just avslutat räkenskapsår. Årsmötet är Supporterklubbens högsta beslutande organ.


§ 4 Kallelse sker i tidningen Makrillen samt om möjligt i pressen, senast tre veckor innan mötet.


§ 5 Årsmötet beslutar om medlemsavgift för nästkommande år.


§ 6 Årsmötet väljer ordförande i Makrillarna för innevarande år.


§ 7 Årsmötet väljer styrelseledamöter enligt: tre väljs första året för en tid på två år, tre väljs andra året för en tid på två år.


§ 8 Årsmötet väljer det antal suppleanter som anses lämpligt, valet är på ett år.


§ 9 Årsmötet väljer två revisorer och två suppleanter för dessa, valet gäller ett år.


§ l0 Årsmötet utser en valberedning om minst två personer på ett år.


§ 11 På årsmötet skall verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsrapport föredragas.Medlemmar


§ 12 Föreningen är öppen för alla.


§ 13 Medlem som skadat föreningens anseende eller motarbetat dess syften kan uteslutas, beslut fattas av styrelsen.


§ 14 Utesluten medlem kan besvära sig över beslutet, senast inom tre veckor efter beslutet, det sker skriftligen till styrelsen.


§ 15 Utträde ur föreningen skall inges skriftligen till styrelsen.Rösträtt


§ 16 Rösträtt vid årsmöte har medlem som erlagt medlemsavgift för år som mötet avser. Rösträtten kan ej överlåtas.Styrelse


§ 17 Styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter Årsmötet.


§ 18 Är styrelsen fulltalig har suppleant yttranderätt men ej rösträtt.


§ 19 Styrelsen skall hålla minst ett ordinarie och protokollfört möte i kvartalet.


§ 20 Styrelsemöte utlyses och kallas av ordinarie ledamot.


§ 21 Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter kallats och minst fyra närvarit.


§ 22 Styrelsearvoden skall ej utgå.


§ 23 Ordföranden och kassören tecknar firman var för sig.Extra föreningsmöte


§ 24 Extra föreningsmöte skall kallas om minst en tiondel av medlemmarna, eller styrelsen så begär.


§ 25 Extra föreningsmöte kallas per brev och minst två veckor innan.


§ 26 Rösträtt vid extra föreningsmöte har medlem som erlagt avgift för innevarande år.Stadgar


§ 27 Ändring av stadgar sker på ordinarie årsmöte och med minst två tredjedelars majoritet.Upplösning


§ 28 Skall Supporterklubben Makrillarna upplösas skall detta ske med två tredjedelars majoritet och efter beslut vid två, efter varandra följande, årsmöten.


§ 29 Vid en upplösning skall Makrillarnas tillgångar överföras till GAIS.

ADRESS: Oxhagsgatan 56

41475 Göteborg


Phone: 0760-289721

Email: info@makrillarna.org