Stadgar

Stadgar för Supporterklubben Makrillarna

 

 

Namn

 

§ 1 Föreningens namn skall vara Supporterklubben Makrillarna.

 

 

Syfte

 

§ 2 att vara en supporterklubb till GAIS att genom souvenirförsäljning, supportertidning och andra aktiviteter verka för att öka intresset för Makrillarna och GAIS att ge GAIS moraliskt och ekonomiskt stöd.

 

 

Årsmöte

 

§ 3 Årsmötet skall hållas innan februari månads utgång, mötet avser just avslutat räkenskapsår. Årsmötet är Supporterklubbens högsta beslutande organ.

 

§ 4 Kallelse sker i tidningen Makrillen samt om möjligt i pressen, senast tre veckor innan mötet.

 

§ 5 Årsmötet beslutar om medlemsavgift för nästkommande år.

 

§ 6 Årsmötet väljer ordförande i Makrillarna för innevarande år.

 

§ 7 Årsmötet väljer styrelseledamöter enligt: tre väljs första året för en tid på två år, tre väljs andra året för en tid på två år.

 

§ 8 Årsmötet väljer det antal suppleanter som anses lämpligt, valet är på ett år.

 

§ 9 Årsmötet väljer två revisorer och två suppleanter för dessa, valet gäller ett år.

 

§ l0 Årsmötet utser en valberedning om minst två personer på ett år.

 

§ 11 På årsmötet skall verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsrapport föredragas.

 

 

Medlemmar

 

§ 12 Föreningen är öppen för alla.

 

§ 13 Medlem som skadat föreningens anseende eller motarbetat dess syften kan uteslutas, beslut fattas av styrelsen.

 

§ 14 Utesluten medlem kan besvära sig över beslutet, senast inom tre veckor efter beslutet, det sker skriftligen till styrelsen.

 

§ 15 Utträde ur föreningen skall inges skriftligen till styrelsen.

 

 

Rösträtt

 

§ 16 Rösträtt vid årsmöte har medlem som erlagt medlemsavgift för år som mötet avser. Rösträtten kan ej överlåtas.

 

 

Styrelse

 

§ 17 Styrelsen skall bestå av sju ledamöter. Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter Årsmötet.

 

§ 18 Är styrelsen fulltalig har suppleant yttranderätt men ej rösträtt.

 

§ 19 Styrelsen skall hålla minst ett ordinarie och protokollfört möte i kvartalet.

 

§ 20 Styrelsemöte utlyses och kallas av ordinarie ledamot.

 

§ 21 Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter kallats och minst fyra närvarit.

 

§ 22 Styrelsearvoden skall ej utgå.

 

§ 23 Ordföranden och kassören tecknar firman var för sig.

 

 

Extra föreningsmöte

 

§ 24 Extra föreningsmöte skall kallas om minst en tiondel av medlemmarna, eller styrelsen så begär.

 

§ 25 Extra föreningsmöte kallas per brev och minst två veckor innan.

 

§ 26 Rösträtt vid extra föreningsmöte har medlem som erlagt avgift för innevarande år.

 

 

Stadgar

 

§ 27 Ändring av stadgar sker på ordinarie årsmöte och med minst två tredjedelars majoritet.

 

 

Upplösning

 

§ 28 Skall Supporterklubben Makrillarna upplösas skall detta ske med två tredjedelars majoritet och efter beslut vid två, efter varandra följande, årsmöten.

 

§ 29 Vid en upplösning skall Makrillarnas tillgångar överföras till GAIS.

ADRESS: Berättelsegatan 1

42242 Hisings Backa

 

Phone: 0728-619216

Email: info@makrillarna.org